Hub Coonen Fine Abstract Sculpture

De iconenschilder:


  Pantocrator

  De ikonenschilder, In de middeleeuwen waren ikonenschilders vaak monniken, maar vooral in later eeuwen werden ikonen ook door leken geschilderd. Voor monniken was het schilderen van een ikoon een liturgische handeling. Omdat ikonen niet beogen de werkelijkheid weer te geven (maar de onzichtbare spirituele wereld) en het oerbeeld essentieel is voor het wezen van een ikoon, was en is de ikonenschilder gebonden aan tradities en is de ikonenschilder niet vrij de eigen verbeelding te gebruiken. Zo werd en wordt er veelal gewerkt naar oude ikonen en voorbeeldboeken (hermeneia).

  Bekende schilderboeken zijn bijvoorbeeld: - Het schilderboek van de berg Athos, van Dionysos van Fourna -

  Het Stroganov-schilderboek

  De ikonenschilder beschouwde zich als een instrument van het hogere, een medium tussen hemel en aarde, en daarom zijn ikonen zelden gesigneerd en zijn er relatief weinig namen van ikonenschilders bekend.

  Pas in de 16e eeuw, toen de vraag naar ikonen groot werd en ook veel lekenschilders zich toelegden op het vervaardigen van ikonen, werden de artistieke talenten van een schilder belangrijker en werden ikonen, net zoals in de westerse kunst, soms gesigneerd en gedateerd.

  Door de toenemende westerse invloeden raakte de ikoonschilderkunst volgens velen in verval.

  Namen van bekende ikonenschilders zijn:

  Andrej Rublev (ca. 1370-1430),

  Feofan Grek (ca. 1340-1410), Alimpij, Angelo Akotantos, Angelos Bizzamanos,

  Michael Damaskinos, (werkzaam 1570- 1591), Dionysij (1450-1508), Kozma,

  Georgij Krug (1909-1969), Emmanuel Lambardos (17e eeuw),

  Georgios Mitrofanovic (werkzaam 1615-1645), Elia Moschos (17e eeuw),

  Andreas Pavias (1504), Theodoros Poulakis (1622-1692),

  Philoteos Skouphos (17e eeuw), Domenikos Theotokopoulos (El Greco, 1541-1614),

  Nikolaos Tzafouris (werkzaam 1489-1493), Immanuel Tzanes (1610-1690),

  Konstantin Tzanes (1627-1685),Kirril Uljanov (Kornilij Ulanov, eind 17e, begin 18e eeuw)

  Simon Usakov (1616-1686), Feodor Zubov (ca.1662).


  Als je een ikoon schildert, mag je wel op de achterzijde zetten:

  (gemaakt door de hand van..) gevolgd door je naam.

  Regels voor de ikonenschilder

  voor je met je werk begint 16e eeuw, Russisch

  1. Maak een kruisteken, bid in stilte en vergeef je vijanden.

  2. Leg je met liefde toe op ieder detail van de icoon, alsof je voor het aanschijn van God zelf werkt.

  3. Bid gedurende het werk om je innerlijk te versterken. Vermijd vooral ijdele woorden en bewaar het stilzwijgen.

  4. Bid in het bijzonder in vereniging met de Heilige van wie je het gelaat schildert. Behoed je geest voor afleiding en de Heilige zal bij je zijn.

  5. Als je een kleur kiest, strek dan je geestelijke handen uit naar de Heer en vraag Hem om raad.

  6. Wees niet afgunstig op het werk van je naaste. Zijn succes is ook het jouwe.

  7. Als je icoon af is, dank dan God, dat Zijn barmhartigheid je de genade heeft verleend om de heilige iconen te schilderen.

  8. Laat de icoon zegenen door deze op het altaar te plaatsen. Wees de eerste om ervoor te bidden voordat u haar aan anderen geeft.

  9. Vergeet nooit: de vreugde om de iconen in de wereld te verbreiden, de vreugde van het werk zelf van de iconenschilder, de vreugde om de Heilige de mogelijkheid te geven om door zijn icoon te stralen, de vreugde om in gemeenschap te zijn met de Heilige van wie je het beeld schildert.

  Pantocrator

  Gebed van de ikonenschilder

  O goddelijke Heer van al wat bestaat,

  Gij hebt de apostel en evangelist verlicht met Uw Heilige Geest, en hem in staat

  gesteld Uw Alheilige Moeder uit te beelden, zij die U in haar armen gedragen heeft en

  gezegd heeft: "De genade van Hem die uit mij geboren is, is verspreid over de gehele

  wereld." Verlicht en leid mijn ziel, mijn hart en mijn geest.

  Leid de handen van uw onwaardige dienaar, zodat ik waardig en volmaakt Uw

  afbeelding en die van uw moeder en van alle heiligen kan schilderen tot eer eer,

  vreugde en sieraad van uw Heilige kerk. Vergeef mij mijn zonden en de zonden van

  allen die deze ikoon vereren en die, door er vroom voor te bidden, eer brengen aan

  wie er op uitgebeeld is. Bescherm hen tegen alle kwaad en onderricht hen met

  goede raad. Dit vraag ik u door de tussenkomst van uw Alheilige Moeder, de heilige

  Apostel Lucas en alle heiligen. Amen. *

  O hemelse Meester, vurige architect van de gehele schepping,

  verlicht de ogen van uw dienaar, behoed zijn hart en leid zijn hand zodat hij waardig

  en volmaakt uw icoon kan uitbeelden, tot eer en schoonheid van uw Heilige Kerk.

  In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. *

  Het iconografisch gebed van Dionysos van Fourna Heilige God,

  Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons.

  Heer Jezus Christus, niet te omvatten, noch te omschrijven

  in uw goddelijke natuur, die in de volheid der tijden voor het

  heil der mensen uit de Maagd en Moeder Gods Maria op onbegrijpelijke

  wijze het vlees hebt aangenomenen U hebt gewaardigd U te laten

  uitbeelden. U die de trekken van uw heilig aanschijn op de H. doek

  hebt afgedrukt en daardoor de ziekte van koning Abgar hebt

  genezenen zijn ziel hebt verlicht om U te erkennen.

  Ware God, die door Uw H. Geest de apostel en evangelist Lukas

  hebt verlicht, opdat hij de schoonheid van uw reinste Moeder kon

  weergeven, terwijl ze U als een klein kind in de armen hield.

  Goddelijke Meester van alles wat bestaat, verlicht de ziel, het hart

  en de geest van uw dienaar.., geleid zijn/haar hand opdat

  deze waardig en volmaakt uw beeld, dat van uw allerreinste Moeder

  en van alle heiligen moge schilderen, tot uw eer en verheerlijking en

  tot sieraad van uw heilige Kerk. Verlos hem/haar van alle bekoringen

  van de duivel door de voorspraak van uw allerheiligste Moeder Maria,

  van de beroemde apostel en evangelist Lukasen van alle heiligen.

  Vergeef de zonden en misstappen van iedereen die eer brengt en

  toevlucht zoekt bij deze iconen. Dat ze hulde brengen aan de Schepper

  van al het goede. Moge ons werk een gebed zijn, en zodoende tot ons

  en elkanders heil strekken. Laten we voor ogen houden dat Gods engel

  ons bijstaat en dat we onze harten en handen zuiver houden. Moge ons

  werk en ons leven een verkondiging van de blijde boodschap zijn.

  AMEN  Bronvermelding:
  De inhoud van deze pagina is afkomstig van "Liesbeth's ikonen site" Liesbeth's ikonen site

  <terug naar inhoud>